شعب

شعب شرکت مهندسین مشاور پارس فراز بند: شركت پارس فرازبند – دفتر مركزىآدرس شيراز – خيابان حر – كوچه 2 – پلاک 12تلفن 32284468 (071) – 32282701 (071)فكس 32274426 (071)پست الكترونيک info@parsfarazband.com شركت پارس فرازبند – دپارتمان نفتآدرس شيراز –

حفاظت و مهندسی رودخانه – تمام شده

مطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهرستان جممطالعات بازنگری و تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شهر کنگان و بنکمطالعات تعیین حد بستر و حریم

شبکه های آبیاری و زه کشی – تمام شده

نقشه برداری، مطالعه و طراحی کانالهای آبیاری عمومی در سطح شهرستان های آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد، خرم بید، ارسنجان و مرودشتمطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی شرق جاده نیروگاه و میدان آزادی و جاده ورودی شهرخدمات