-نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه تطویل کانال C15 S2 P3 از جنوب پل فناوری به سمت دریا-اولویت اول

-خدمات نظارت بر طرح تکمیل شبکه آبیاری و زه کشی تنگاب فیروزآباد

-تکمیل نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های بسته چهارم،سامانه اول-اولویت دوم و نوسازی خط انتقال ایستگاه آب پارس در منطقه پارس 1

شبکه های آبیاری و زه کشی – در دست اقدام