-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري- تغذيه‌اي تنگ خمار

-مطالعات مرحله اول و دوم سدتاخیری کنترل سیلاب و رسوب و تثبیت رودخانه هنویز بالادست سامانه TS5

 -بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم کنترل سیلاب(بااحداث سد،دایک،کانالهای سیل بر و دایک حفاظتی)سایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد(صنعتی-تجاری)

-انجام خدمات نظارت بر اجرای عملیات بخش اول اجرا-احداث دایک های(سدهای)سیل بند خاکی پیرامونی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد

-انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات بخش دوم احداث دایک های(سدهای)سیل بند خاکی و انحراف سیلاب پیرامونی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد

  • نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه سد بتنی تثبیت بستر (bedsill) رودخانه هنویز

سد سازی -تغذیه مصنوعی- در دست اقدام