نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري- تغذيه‌اي تنگ خمار

نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی حوضچه تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان

مطالعات مرحله اول و دوم سدتاخیری کنترل سیلاب و رسوب و تثبیت رودخانه هنویز بالادست سامانه TS5

 بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم کنترل سیلاب(بااحداث سد،دایک،کانالهای سیل بر و دایک حفاظتی)سایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد(صنعتی-تجاری)

 پیاده سازی سامانه حفاظت موقت از ابنیه و تاسیسات واقع در بالادست بندر تمبک

سد سازی -تغذیه مصنوعی- در دست اقدام