-مطالعات مرحله دوم انتقال آب قره‌باغ جهت انتقال مطمئن  آب چشمه پيربنو و قناتهاي تاج‌آباد و جرثقان به ايستگاه پمپاژ روستاي محمودآباد در محدوده شيراز

-طراحي سيستم انتقال آب و خدمات نقشه‌برداري

-مطالعات توام مرحله اول و دوم جمع‌آوري و انتقال فاضلاب محدوده بندر و كشتيراني به شبكه فاضلاب شهر بوشهر

-خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح انتقال آب قره‌باغ

-مطالعات شناسايي و ارزيابي نيازهاي نوسازي، اصلاح و توسعه شبكه داخلي آب محوطه بندر و كشتيراني بوشهر

-انجام خدمات مهندسي و نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليان اجرايي پروژه آبرساني كارخانه سيمان فيروزآباد

-مطالعه خط انتقال آب چاههاي دشت لق داراب

-انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح آبرساني به آباده

-مطالعات مرحله اول و دوم تامين، انتقال و توزيع آب شهر مارگون

-نظارت كارگاهي و عاليه EPC اجراي خط انتقال آب و ايستگاههاي پمپاژ و توزيع آب شيرين

-مطالعات بند انحرافي و كانال انتقال آب سونج و امام زاده بزم (نهر اعظم بوانات)

-نظارت عاليه و كارگاهي احداث شبكه جمع‌آوري فاضلاب و احداث ايستگاه بالاآورنده محدوده اداره بندر و كشتيراني استان بوشهر

-خدمات مهندسي و نظارت احداث خط انتقال آب و خطوط هوايي 20 كيلوولت

-مطالعات جامع مرحله اول تامين آب شهر فيروزآباد

-مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب دالكي

-مطالعات احداث مخازن ذخيره آب در طرح آبرساني شهرهاي حاشيه خليج فارس از سد كوثر

-نظارت بر عمليات اجرايي شبكه آب در سطح شيراز

-طراحي و نظارت كارگاهي و عاليه برطرحهاي آب سايت يك

-مطالعلات مرحله اول تامين آب اراضي ليكك و ممبي

-نظارت كارگاهي آبرساني به دشت برم كازرون

-مهندسي مجدد و بازنگري مطالعات آبرساني دشت برم كازرون

-خدمات مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي تكميل شبكه جمع‌آوري فاضلاب و احداث ايستگاه بالاآورنده محدوده اداره دريانوردي استان بوشهر

-خدمات مهندسي مطالعات اجتماعي، مشاركتهاي مردمي،تشكيل تشكل آب‌بران و تملك اراضي شبكه آبياري و زهكشي فيروزآباد

-نظارت كارگاهي و عاليه بر حفاري چاه‌هاي اكتشافي وبهره‌برداري آبرساني شهر فيروزآباد

-مطالعات تامين آب تاسيسات نفتي خشت

-مطالعات طرح تكميل فاضلاب شهر مرودشت

-مطالعات مرحله دوم تكميل آبرساني به آباده

-مطالعات بازنگري جمع‌آوري فاضلاب محوطه اداره بندر بوشهر

-مطالعات طرح جامع آب منطقه شرق استان شامل داريون، خرامه، مشكان، آباده طشك، نيريز و استهبان

-طرح تكميل آبرساني به آباده (مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي)

-طراحي مراحل مقدماتي، اول و دوم شبكه آتش‌نشاني و اطفاي حريق منطقه پارس جنوبي

-مطالعات مرحله شناخت سامانه انتقال آب‌شرب بخش‌هاي ارم و بوشكان از سد نرگسي

-عمليات اجرايي مطالعات فاز 1 و 2 خطوط انتقال پمپاژ و طراحي شبكه‌هاي داخلي و تهيه نقشه‌هاي اجرايي مجموعه‌هاي روستايي ناحيه 2 استان فارس (مجموعه دورگ شهرستان رستم)

-مطالعات فاز 1 و 2 شبكه فاضلاب شهر دير

-مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب شرب بخش‌هاي ارم و بوشكان از سد نرگسي

-نظارت عاليه و كارگاهي پروژه شبكه اتش‌نشاني و اطفاء حريق منطقه پارس جنوبي

-مطالعات مقدماتي و مرحله اول پروژه مكان‌يابي حوزه آبگير آب شيرين كن به ظرفيت 10 هزار متر مكعب در شبانه‌روز در محدوده پارس شمالي (پارس 3)

-طراحي شبكه و خط انتقال جمع‌آوري فاضلاب منطقه پارس جنوبي

-عمليات طراحي (مطالعات فاز 1 و 2 خطوط انتقال)پروژه مجموعه محمودآباد (درمنه‌زار)

-مطالعات طراحي نوسازي خط انتقال آب توليدي كارخانه آب شيرين‌ نور ويژه و طراحي اصلاح خط انتقال آب شيرين‌كن بناب واقع در منطقه شيرينو پارس جنوبي

-نظارت عاليه و کارگاهي پروژه شبکه آتش نشاني و تکميل بسته چهارم مهار سيلاب منطقه پارس جنوبي

-مطالعات مرحله اول انتقال آب از سد رئيسعلي به شبکه هاي آبياري آبپخش و کلل به صورت ثقلي

-انجام مطالعاتی بازنگری، تکمیل و طراحی شبکه آب آتش نشانی و اطفای حریق منطقه پارس جنوبی

-مطالعات مهندسی مفهومی، طراحی پایه و تفصیلی پروژه استفاده از فاضلاب شهری شهرستان مرودشت

-انجام مطالعات مهندسی و طراحی پروژه اصلاح و توسعه شبکه های آب آتش نشانی، آب مصرف بهداشتی، آبیاری فضای سبز و سیستم تصفیه پساب مجتمع اقامتی- رفاهی شیرینو

-نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های خط انتقال آتش نشانی انبار مکانیزه گوگرد، بسته چهارم سامانه اول-الویت اول و دوم- نوسازی خط انتقال ایستگاه آب پارس در منطقه پارس یک

آبرسانی شهری،خط انتقال آب و خط انتقال فاضلاب – اتمام یافته