مطالعات مرحله دوم انتقال آب قره‌باغ جهت انتقال مطمئن  آب چشمه پيربنو و قناتهاي تاج‌آباد و جرثقان به ايستگاه پمپاژ روستاي محمودآباد در محدوده شيراز

طراحي سيستم انتقال آب و خدمات نقشه‌برداري

مطالعات توام مرحله اول و دوم جمع‌اوري و انتقال فاضلاب محدوده بندر و كشتيراني به شبكه فاضلاب شهر بوشهر

خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح انتقال آب قره‌باغ

مطالعات شناسايي و ارزيابي نيازهاي نوسازي، اصلاح و توسعه شبكه داخلي آب محوطه بندر و كشتيراني بوشهر

انجام خدمات مهندسي و نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليان اجرايي پروژه آبرساني كارخانه سيمان فيروزاباد

مطالعه خط انتقال آب چاههاي دشت لق داراب

انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح آبرساني به آباده

مطالعات مرحله اول و دوم تامين، انتقال و توزيع آب شهر مارگون

نظارت كارگاهي و عاليه EPC اجراي خط انتقال آب و ايستگاههاي پمپاژ و توزيع آب شيرين

مطالعات بند انحرافي و كانال انتقال آب سونج و امام زاده بزم (نهر اعظم بوانات)

نظارت عاليه و كارگاهي احداث شبكه جمع‌آوري فاضلاب و احداث ايستگاه بالاآورنده محدوده اداره بندر و كشتيراني استان بوشهر

خدمات مهندسي و نظارت احداث خط انتقال آب و خطوط هوايي 20 كيلوولت

مطالعات جامع مرحله اول تامين آب شهر فيروزآباد

مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب دالكي

مطالعات احداث مخازن ذخيره آب در طرح آبرساني شهرهاي حاشيه خليج فارس از سد كوثر

نظارت بر عمليات اجرايي شبكه آب در سطح شيراز

طراحي و نظارت كارگاهي و عاليه برطرحهاي آب سايت يك

مطالعلات مرحله اول تامين آب اراضي ليكك و ممبي

نظارت كارگاهي آبرساني به دشت برم كازرون

مهندسي مجدد و بازنگري مطالعات آبرساني دشت برم كازرون

خدمات مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي تكميل شبكه جمع‌آوري فاضلاب و احداث ايستگاه بالاآورنده محدوده اداره دريانوردي استان بوشهر

خدمات مهندسي مطالعات اجتماعي، مشاركتهاي مردمي،تشكيل تشكل آب‌بران و تملك اراضي شبكه آبياري و زهكشي فيروزآباد

نظارت كارگاهي و عاليه بر حفاري چاه‌هاي اكتشافي وبهره‌برداري آبرساني شهر فيروزآباد

مطالعات تامين آب تاسيسات نفتي خشت

مطالعات طرح تكميل فاضلاب شهر مرودشت

مطالعات مرحله دوم تكميل آبرساني به آباده

مطالعات بازنگري جمع‌آوري فاضلاب محوطه اداره بندر بوشهر

مطالعات طرح جامع آب منطقه شرق استان شامل داريون، خرامه، مشكان، آباده طشك، نيريز و استهبان

طرح تكميل آبرساني به آباده (مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي)

طراحي مراحل مقدماتي، اول و دوم شبكه آتش‌نشاني و اطفاي حريق منطقه پارس جنوبي

مطالعات مرحله شناخت سامانه انتقال آب‌شرب بخش‌هاي ارم و بوشكان از سد نرگسي

عمليات اجرايي مطالعات فاز 1 و 2 خطوط انتقال پمپاژ و طراحي شبكه‌هاي داخلي و تهيه نقشه‌هاي اجرايي مجموعه‌هاي روستايي ناحيه 2 استان فارس (مجموعه دورگ شهرستان رستم)

مطالعات فاز 1 و 2 شبكه فاضلاب شهر دير

مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب شرب بخش‌هاي ارم و بوشكان از سد نرگسي

نظارت عاليه و كارگاهي پروژه شبكه اتش‌نشاني و اطفاء حريق منطقه پارس جنوبي

مطالعات مقدماتي و مرحله اول پروژه مكان‌يابي حوزه آبگير آب شيرين كن به ظرفيت 10 هزار متر مكعب در شبانه‌روز در محدوده پارس شمالي (پارس 3)

طراحي شبكه و خط انتقال جمع‌آوري فاضلاب منطقه پارس جنوبي

عمليات طراحي (مطالعات فاز 1 و 2 خطوط انتقال)پروژه مجموعه محمودآباد (درمنه‌زار)

مطالعات طراحي نوسازي خط انتقال آب توليدي كارخانه آب شيرين‌ نور ويژه و طراحي اصلاح خط انتقال آب شيرين‌كن بناب واقع در منطقه شيرينو پارس جنوبي

نظارت عاليه و کارگاهي پروژه شبکه آتش نشاني و تکميل بسته چهارم مهار سيلاب منطقه پارس جنوبي

مطالعات مرحله اول انتقال آب از سد رئيسعلي به شبکه هاي آبياري آبپخش و کلل به صورت ثقلي

انجام مطالعاتی بازنگری، تکمیل و طراحی شبکه آب آتش نشانی و اطفای حریق منطقه پارس جنوبی

مطالعات مهندسی مفهومی، طراحی پایه و تفصیلی پروژه استفاده از فاضلاب شهری شهرستان مرودشت

انجام مطالعات مهندسی و طراحی پروژه اصلاح و توسعه شبکه های آب آتش نشانی، آب مصرف بهداشتی، آبیاری فضای سبز و سیستم تصفیه پساب مجتمع اقامتی- رفاهی شیرینو

نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های خط انتقال آتش نشانی انبار مکانیزه گوگرد، بسته چهارم سامانه اول-الویت اول و دوم- نوسازی خط انتقال ایستگاه آب پارس در منطقه پارس یک

آبرسانی شهری،خط انتقال آب و خط انتقال فاضلاب – تمام شده