-مطالعات طرح‌هاي توسعه منابع آب و سدسازي استان فارس (شش‌گانه)

-مطالعات مرحله اول طرح‌هاي توسعه منابع آب و سدسازي استان كهگيلويه و بويراحمد

-مطالعات مرحله اول طرح‌هاي توسعه منابع آب و سدسازي استان فارس

-مطالعات شبكه‌هاي آبياري و زهكشي سامانه انتقال آب استان فارس، مطالعات زيست‌محيطي، مطالعات اجتماعي، طرح سد جورگ بيضا

-بررسي گزارشهاي مطالعات سامانه انتقال آب سد ماربر به آباده و مطالعات ايمني و كاهش خطرات پدافند غيرعامل

-قرارداد بررسي گزارش‌هاي مطالعات شبكه آبياري و زهكشي سامانه انتقال آب و سدهاي استان فارس

منابع آب و سدسازی – اتمام یافته