-تکمیل نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های بسته چهارم،سامانه اول-اولویت دوم و نوسازی خط انتقال ایستگاه آب پارس در منطقه پارس

-نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه تکمیل هدایت سیلاب و آبهای سطحی بسته چهارم سامانه اول-اولویت دوم

-مطالعات مرحله اول رینگ اتصال مخازن شهر جهرم

تاسیسات آب و فاضلاب