چاپ

شركت مهندسين مشاور پارس فرازبند به عضويت انجمن مديريت پروژه ايران درآمد و اين عضويت تا پايان سال 91 اعتبار دارد.