چاپ

شركت مهندسين مشاور پارس فرازبند با تلاش پيگير بخش تضمين كيفيت خود و با همكاري كليه پرستل موفق به دريافت گواهينامه سازمانهاي برتر از شركت DAS از ميان دارندگان گواهينامه ISO 9001:2008 گرديد.