-مطالعات مرحله اول آبياري و زهكشي دشت مطالعات مرحله دوم طرح حفاظت كانال اصلي انتقال آب رودخانه‌هاي نريون وماديون به … (چهارگانه داراب)

-مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه

-انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه

-انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه (قسمت دوم)

-فدامي آبشور داراب

-انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري ايستگاه پمپاژ وحدتيه (قسمت سوم

-نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرايي پروژه كانال‌هاي آب‌پخش و اسدالهي و B9

-مطالعات طراحي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و نظام بهره‌برداري منطقه عشايري مورزرد زيلايي

-نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرايي پروژه احداث كانال آبياري شيخ ماندني

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه آبياري و زهكشي دشت فيروزآباد

-بازنگري مطالعه ترميم و پوشش كانال دشتي اسماعيل‌خاني

-مطالعات ساماندهي چشمه‌سارهاي سمت راست رودخانه تنگاب در دشت فيروزآباد مرحله اول

-نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه بهسازي و احداث كانال دشتي اسماعيل‌خاني

-مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي دشت فيروزآباد

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي انتقال آب اهرم

-نظارت عاليه و كارگاهي پروژه عمليات تكميلي احداث كانالهاي ايستگاه پمپاژ وحدتيه دشتستان

-نظارت فاز 3 كانال‌هاي آبياري استان بوشهر شهرستانهاي دشتستان و تنگستان در بخشهاي مركزي، سعدآباد، دالكي و وحدتيه

-خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرايي شبكه آبياري و زهكشي دشت فيروزآباد

-نظارت عاليه و كارگاهي اجراي شبكه آبياري تحت فشار 800 هكتار از اراضي دشت ميناب

-مطالعات فني- اجتماعي و مشاركت‌هاي مردمي، توانمندسازي تشكيل تشكل‌هاي آب‌بران و آزادسازي مشاركتي مسير شبكه آبياري و زهكشي تنگاب

-انجام خدمات نظارت عاليه و نظارت كارگاهي جهت اصلاح كالورت‌هاي انتقال آب دريا به آبگير

-مطالعات تكميلي ساماندهي چشمه‌سارهاي سمت راست رودخانه فيروزآباد

-بازرسي و تهيه شرح كار تعميراتي براي سازه‌هاي بتني واحدهاي پساب صنعتي و آبگير

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي كانال‌هاي آبياري عمومي

-مطالعه امكان‌سنجي انتقال آب از سد رئيسعلي دلواري به شبكه آبياري آبپخش و طراحي خطوط اصلي توزيع آب در شبكه آبپخش

-نظارت عالیه و کارگاهي بر عمليات تامين فشار شبکه آبياري زيردست ايستگاه پمپاژ نخلستان و اجراي خط انتقال آن

-تشکیل گروه های گشت و بازرسی منطقه دشتستان

-مطالعات مهندسی زهکشی زیرزمینی فرودگاه بین المللی خلیج فارس

-مطالعه و طراحی پروژه های آبیاری نوین در سطح 1812 هکتار از اراضی شهرستان های مهر و لامرد

-مطالعه و طراحی کانالهای آبیاری عمومی در سطح شهرستانهای آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد، خرم بید، ارسنجان، مرودشت

-مطالعات مرحله دوم و طراحی سامانه حفاظتی رودخانه فصلی ضلع غربی زمین شرکت پتروشیمی زاگرس

شبکه های آبیاری و زه کشی – اتمام یافته