-مطالعات طرحهاي تغذيه مصنوعي پرسيما افزر و نربيشه افزر

-نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي كوشك قاضي فسا

-مطالعات مرحله اول و دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت فسا توسط سيلابهاي رودخانه كوشك قاضي

-نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي نوآباد هنگام

-نظارت كارگاهي بر عمليان اجرايي طرح تغذيه مصنوعي مظفري دشت افزر

-مطالعات مرحله اول تغذيه مصنوعي لاورميستان

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح سد تغذيه شيدانك شهرستان فسا

-خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي دنيان جهرم

-خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي دنيان جهرم (فاز دوم)

-مطالعات طرح تغذيه مصنوعي تنگ‌مهر لامرد

-انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي لاي حنا داراب

-نظارت عاليه و كارگاهي طرح تغذيه مصنوعي لاي حناي داراب (تكميلي)

-خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري تنگ‌مهر لامرد

-خدمات مهندسي نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح بند انحراف سيوند

-نظارت عاليه و كارگاهي طرح سيل‌بند حفاظتي فرودگاه خليج‌فارس (مهار و دفع سيلاب سايت عسلويه)

-مطالعات مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي لاورميستان

-مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي دشت سمغان، دشت بلبلك شهرستان كازرون و تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب

-مطالعات جامع كاربردي توسعه بهره‌برداري از منابع آب شهرستان پارسيان

-مطالعات مرحله دوم كنترل و هدايت سيلاب شهر سعادت‌شهر

-نظارت بر عمليات اجرايي بند انحرافي قادرآباد

-انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر كنترل سيلاب نوداب ايج شهرستان استهبان

-نظارت كارگاهي و عاليه تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب

-نظارت كارگاهي و عاليه تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب (2)

-نظارت عاليه و كارگاهي تغذيه مصنوعي دشت بلبلك شهرستان كازرون

-مطالعات مرحله دوم طرح گسترش تغذيه مصنوعي تنگ ايج

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات كنترل سيلاب (سد تاخيري و تاسيسات تخليه سيلاب)‌سعادت‌شهر

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات طرح تغذيه مصنوعي نربيشه دشت افزر

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه تغذيه مصنوعي تنگ ايج

-نظارت كارگاهي عمليات ژئوتكنيك سد قلات

-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي احداث سد و تاسيسات تغذيه مصنوعي لاورميستان

-نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه اجراي كانال كنترل سيلاب سايت لامرد

-مطالعات تغذيه مصنوعي سد تاخيري- تغذيه‌اي مزايجان

-انجام خدمات براي سيستم رفتارسنجي و ابزار دقيق سد مخزني شاه‌قاسم

-نظارت بر خدمات مهندسي عمليات حفاري و ژئوتكنيك سدهاي قلات و سرآسياب يوسفي (ممبي)

-نظارت عاليه و كارگاهي اجراي تاسيسات كنترل سيلاب لودر بنك

-نظارت عاليه و كارگاهي احداث سدهاي مروست

-مطالعات مهندسي ارزش و بازطراحي كانال‌هاي هدايت سيلاب بسته چهارم

-اندازه‌گيري و نمونه‌برداري از چاه‌ها و چشمه‌ها در محدوده سد تاخيري مزايجان

-نظارت عاليه و كارگاهي تغذيه مصنوعي چاه ماهي شهرستان داراب (فاز سوم)

-مطالعات مرحله دوم سد ذخیره ای تاخیری در زیر حوزه p6 در منطقه محدوده پارس شمالی

-مطالعات تکمیلی سد تاخیری- تغذیه ای تنگ مهر و بازنگری، مرمت و علاج بخشی و ایمن سازی تاسیسات تغذیه مصنوعی پایین دست آن

-نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های خط انتقال آتش نشانی انبار مکانیزه گوگرد، بسته چهارم سامانه اول-الویت اول و دوم- نوسازی خط انتقال ایستگاه آب پارس در منطقه پارس یک

-بازنگری مطالعات مرحله اول سدهای D3،D4،D5 جهت کنترل سیلاب و هدایت آبهای سطحی سایت های 13، 22 و 24 پارس جنوبی

-خدمات مطالعه و طراحی تطویل کانال P3S2C15 در جنوب پل فناوری تا دریا (پارس 1)

-نظارت بر عملیات اجرایی مرمت پروژه تغذیه مصنوعی مهر

-نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی حوضچه تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان

-نظارت بر پیاده سازی سامانه حفاظت موقت از ابنیه و تاسیسات واقع در بالادست بندر تمبک

-نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تکمیل هدایت سیلاب و آبهای سطحی بسته چهارم-سامانه اول-اولویت دوم

سد سازی-تغذیه مصنوعی – اتمام یافته