مطالعات طرحهاي تغذيه مصنوعي پرسيما افزر و نربيشه افزر

نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي كوشك قاضي فسا

مطالعات مرحله اول و دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت فسا توسط سيلابهاي رودخانه كوشك قاضي

نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي نوآباد هنگام

نظارت كارگاهي بر عمليان اجرايي طرح تغذيه مصنوعي مظفري دشت افزر

مطالعات مرحله اول تغذيه مصنوعي لاورميستان

نظارت عاليه و كاگراهي بر عمليات اجرايي طرح سد تغذيه شيدانك شهرستان فسا

خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي دنيان جهرم

خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي دنيان جهرم (فاز دوم)

مطالعات طرح تغذيه مصنوعي تنگ‌مهر لامرد

انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي لاي حنا داراب

نظارت عاليه و كارگاهي طرح تغذيه مصنوعي لاي حناي داراب (تكميلي)

خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري تنگ‌مهر لامرد

خدمات مهندسي نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح بند انحراف سيوند

نظارت عاليه و كارگاهي طرح سيل‌بند حفاظتي فرودگاه خليج‌فارس (مهار و دفع سيلاب سايت عسلويه)

مطالعات مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي لاورميستان

مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي دشت سمغان، دشت بلبلك شهرستان كازرون و تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب

مطالعات جامع كاربردي توسعه بهره‌برداري از منابع آب شهرستان پارسيان

مطالعات مرحله دوم كنترل و هدايت سيلاب شهر سعادت‌شهر

نظارت بر عمليات اجرايي بند انحرافي قادرآباد

انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر كنترل سيلاب نوداب ايج شهرستان استهبان

نظارت كارگاهي و عاليه تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب

نظارت كارگاهي و عاليه تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب (2)

نظارت عاليه و كارگاهي تغذيه مصنوعي دشت بلبلك شهرستان كازرون

مطالعات مرحله دوم طرح گسترش تغذيه مصنوعي تنگ ايج

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات كنترل سيلاب (سد تاخيري و تاسيسات تخليه سيلاب)‌سعادت‌شهر

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات طرح تغذيه مصنوعي نربيشه دشت افزر

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه تغذيه مصنوعي تنگ ايج

نظارت كارگاهي عمليات ژئوتكنيك سد قلات

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي احداث سد و تاسيسات تغذيه مصنوعي لاورميستان

نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه اجراي كانال كنترل سيلاب سايت لامرد

مطالعات تغذيه مصنوعي سد تاخيري- تغذيه‌اي مزايجان

انجام خدمات براي سيستم رفتارسنجي و ابزار دقيق سد مخزني شاه‌قاسم

نظارت بر خدمات مهندسي عمليات حفاري و ژئوتكنيك سدهاي قلات و سرآسياب يوسفي (ممبي)

نظارت عاليه و كارگاهي اجراي تاسيسات كنترل سيلاب لودر بنك

نظارت عاليه و كارگاهي احداث سدهاي مروست

مطالعات مهندسي ارزش و بازطراحي كانال‌هاي هدايت سيلاب بسته چهارم

اندازه‌گيري و نمونه‌برداري از چاه‌ها و چشمه‌ها در محدوده سد تاخيري مزايجان

نظارت عاليه و كارگاهي تغذيه مصنوعي چاه ماهي شهرستان داراب (فاز سوم)

مطالعات مرحله دوم سد ذخیره ای تاخیری در زیر حوزه p6 در منطقه محدوده پارس شمالی

مطالعات تکمیلی سد تاخیری- تغذیه ای تنگ مهر و بازنگری، مرمت و علاج بخشی و ایمن سازی تاسیسات تغذیه مصنوعی پایین دست آن

نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های خط انتقال آتش نشانی انبار مکانیزه گوگرد، بسته چهارم سامانه اول-الویت اول و دوم- نوسازی خط انتقال ایستگاه آب پارس در منطقه پارس یک

بازنگری مطالعات مرحله اول سدهای D3،D4،D5 جهت کنترل سیلاب و هدایت آبهای سطحی سایت های 13، 22 و 24 پارس جنوبی

خدمات مطالعه و طراحی تطویل کانال P3S2C15 در جنوب پل فناوری تا دریا (پارس 1)

نظارت بر عملیات اجرایی مرمت پروژه تغذیه مصنوعی مهر

نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی حوضچه تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان

نظارت بر پیاده سازی سامانه حفاظت موقت از ابنیه و تاسیسات واقع در بالادست بندر تمبک

سد سازی-تغذیه مصنوعی – تمام شده