بازنگری مطالعات مرحله اول سدهای D3,D4 و D5 جهت کنترل سیلاب و هدایت آبهای سطحی سایت های 13، 22 و 24 پارس جنوبی
مطالعات مرحله دوم و طراحی دیواره حفاظتی مسیل تاج آباد خورموج به طول 1200 متر بالادست پل بلوار بسیج
مطالعات تکمیلی سد تاخیری-تغذیه ای تنگ مهر و بازنگری، مرمت و علاج بخشی و ایمن سازی تاسیسات تغذیه مصنوعی پایین دست آن
بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم کانال اصلی خیابان پاسداران تا دریا
مطالعات بازنگری مرحله اول و طراحی تفضیلی شبکه جمع آوری و دفع سیلاب درون شهری کنگان
مطالعات بازنگری مرحله اول و طراحی تنفضیلی ساماندهی مسیل برون شهری کنگان
مطالعات مرحله اول کنترل و هدایت سیلاب دفع ابهای سطحی محدوده ی دهکده ی گردشگری شهر کنگان
مطالعات مرحله دوم سد ذخیره ای تاخیری در زیر حوزه P6 در منطقه محدوده پارس شمالی
مطالعات مرحله اول ساماندهی مسیل شمال دیلم از بالادست اراضی سپاه تا دریا
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه شبکه آتش نشانی و تکمیل بسته چهارم- مهار سیلاب منطقه پارس جنوبی
نظارت عاليه و كارگاهي تغذيه مصنوعي چاه ماهي شهرستان داراب (فاز سوم)
نظارت عاليه و كارگاهي احداث سدهاي مروست
نظارت عاليه و كارگاهي اجراي تاسيسات كنترل سيلاب لودر بنك
انجام خدمات براي سيستم رفتارسنجي و ابزار دقيق سد مخزني شاه قاسم
مطالعات سد تاخيري تغذيه اي مزايجان
نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه اجراي كانال كنترل سيلاب لامرد
نظارت كارگاهي و عاليه پروژه تغذيه مصنوعي دشت لاورميستان
نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري- تغذيه اي تنگ خمار
نظارت كارگاهي عمليات ژئوتكنيك سد قلات – ليكك و ممبي
نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه تغذيه مصنوعي تنگ ايج
نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات طرح تغذيه مصنوعي نربيشه دشت افزر
نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات كنترل سيلاب (سد تاخيري و تاسيسات تخليه سيلاب)‌سعادت‌شهر
مطالعات شبكه‌هاي آبياري و زهكشي سامانه انتقال آب استان فارس، مطالعات زيست‌محيطي، مطالعات اجتماعي، طرح سد جورگ بيضا
مطالعات مرحله دوم طرح گسترش تغذيه مصنوعي تنگ ايج
نظارت عاليه و كارگاهي تغذيه مصنوعي دشت بلبلك شهرستان كازرون
مطالعات بررسي گزارشات مرحله اول و دوم طرح‌هاي توسعه منابع آب و سدسازي استان فارس
نظارت كارگاهي و عاليه تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب (2)
نظارت كارگاهي و عاليه تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب
مطالعلات مرحله اول تامين آب اراضي ليكك و ممبي
مطالعات مرحله اول طرح های توسعه منابع آب و سد سازی استان کهگیلویه
انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر كنترل سيلاب نوداب ايج شهرستان استهبان
مطالعات جامع كاربردي توسعه بهره‌برداري از منابع آب شهرستان پارسيان
مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي دشت سمغان، دشت بلبلك شهرستان كازرون و تغذيه مصنوعي چاه‌ماهي شهرستان داراب
مطالعات مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي لاورميستان
مطالعات طرح‌هاي توسعه منابع آب و سدسازي استان فارس (شش‌گانه)
خدمات مهندسي نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح بند انحراف سيوند
خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي سد تاخيري تنگ‌مهر لامرد
نظارت عاليه و كارگاهي طرح تغذيه مصنوعي لاي حناي داراب (تكميلي)
انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي لاي حنا داراب
نقشه‌برداري مسيرهاي چشمه‌پير بنو، قنات تاج‌آباد وقنات جرثقان تا ايستگاه پمپاژ
مطالعات طرح تغذيه مصنوعي تنگ‌مهر لامرد
خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي دنيان جهرم (فاز دوم)
خدمات مهندسي نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي دنيان جهرم
مطالعات مرحله اول طرح كنترل مسيلهاي دشت ايج به منظور تقويت سفره‌هاي آب زيرزميني و جلوگيري از فرسايش اراضي زيردست دشت ششده و قره‌بلاغ
نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح سد تغذيه شيدانك شهرستان فسا
نظارت كارگاهي بر عمليان اجرايي طرح تغذيه مصنوعي مظفري دشت افزر
نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي نوآباد هنگام
مطالعات مرحله اول و دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت فسا توسط سيلابهاي رودخانه كوشك قاضي
نظازت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح تغذيه مصنوعي كوشك قاضي فسا
مطالعات مرحله اول شناسايي و طرح مقدماتي و مرحله دوم شامل تهيه طرح نهايي و نقشه‌هاي اجرايي پتانسيل‌يابي رودخانه نريون و ماديون در آبرساني به دشت فورگ داراب
مطالعات طرحهاي تغذيه مصنوعي پرسيما افزر و نربيشه افزر

سد سازی – تمام شده