خرید خدمات مشاور طراحی و انجام مهندسی ارزش و نظارت عالیه و کارگاهی احداث پروژه خط انتقال گاز 8 اینچ سیمان لارستان

نطارت بر پروژه احداث ایستگاههای لانچر، رسیور و شیربین راهی 40 اینچ شهید منتظری اصفهان- نظارت بر پروژه احداث اتصال ایستگاه کنترل فشار تلخاب به خط پنجم و رابط خط پنجم و ششم سراسری- نظارت بر پروژه احداث ایستگاه لانچر کیلومتر 70 خط پنجم سرلسری گاز 56 اینچ

طراحی پایه خط لوله انتقال گاز 56 اینچ لوپ خط ششم بطول حدود 40کیلومتر(2 خط 20 کیلومتری)

نفت و گاز و پتروشیمی- در دست اقدام