ادامه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس2- اولویت اول

-نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه فصلی دره کوه باغ شیخ در سیراف


-مطالعات مرحله اول و دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه جعفری چاه مبارک


-مطالعات مرحله اول و دوم کنترل و هدایت سیلاب برون شهری و آبهای سطحی محدوده اقامتی شیرینو(کمپ های شرکت نفت و گاز پارس)


-نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی کانال های کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس 2(اولویت دوم)


-بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم سامانه TS1 جهت حفاظت از سایت Iran LNG

-نظارت عالیه و کارگاهی پروژه مهار سیلاب حوضه بالادست کمپ شیرینو

-نظارت بر پروژه تطویل کانال C15

-ادامه نظارت بر پروژه تکمیل هدایت سیلاب آبهای سطحی بسته چهارم


خدمات مهندسی پایش مستمر و بررسیهای موردی طرح مهار و دفع سیلاب پارس 1 و 2

-تکمیل نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی کانال کنترل سیلاب فاز 12 (اولویت دوم)

-خدمات مهندسی پایش مستمر و بررسی های موردی طرح مهار و دفع سیلاب پارس عسلویه و کنگان

دفع آبهای سطحی و مهندسی رودخانه – در دست اقدام