-نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح آبرساني به جهرم از سد سلمان فارسي (قير)

-خدمات مهندسی مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم خط لوله انتقال دائم آب از سامانه آبرسانی سد سلمان فارسی به منطقه ویژه اقتصادی جهرم

-نظارت بر عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP شبکه ی آبیاری و زهکشی تنگاب فیروزآباد

آبرسانی شهری،خط انتقال آب و خط انتقال فاضلاب – در دست اقدام