نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح آبرساني به جهرم از سد سلمان فارسي (قير)

نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های خط انتقال آتش نشانی انبار مکانیزه گوگرد، بسته چهارم سامانه اول-الویت اول و دوم- نوسازی خط انتقال ایستگاه آب پارس در منطقه پارس یک

خدمات مهندسی مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم خط لوله انتقال دائم آب از سامانه آبرسانی سد سلمان فارسی به منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نظارت بر عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP شبکه ی آبیاری و زهکشی تنگاب فیروزآباد

آبرسانی شهری،خط انتقال آب و خط انتقال فاضلاب – در دست اقدام